Премини към основното съдържание

Подпомагане вземането на решения при оценка на средата с използване на изкуствен интелект

Тема: Подпомагане вземането на решения при оценка на средата с използване на изкуствен интелект

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Информационни технологии и кибер сигурност

4. Форма на обучение: редовна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Добиването на нужната информация за състоянието на средата може да се осъществява от различни източници за получаване на данни, които да се обработват  с помощта на системи с изкуствен интелект  ̶  невронни мрежи за анализиране и  прогнозиране, системи за подпомагане вземането на решения и др.

Темата е дисертабилна с възможността да се изследват съвременни модели, методи и алгоритми за анализ на големи  данни, получавани с помощта на камери и датчици.

Целта на изследването е да се анализират съществуващи модели, методи и алгоритми в областта и да се предложат ефективни решения за обработка на големи масиви от данни и извличане на информация от тях чрез системи с изкуствен интелект за извършване на адекватна оценка на обстановката.

Резултатите от разработването на темата ще дадат възможност да се разшири обхвата от изследвания в областта на обработката на данни, да се изследват съществуващите и предложат нови методи, методологии или алгоритми и да се подпомогне процеса на вземането на решения при оценка на възникнала кризисна обстановка.