Премини към основното съдържание

Нанокомпозити за балистична защита

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.10. Химични технологии

3. Докторска програма: Химични технологии свързани със сигурността и отбраната

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Актуалността на темата е свързана с усъвършенстване на съвременните съоръжения и бойна екипировка за балистична защита, чрез използване на нанокомпозити  на базата на метална, керамична и полимерна матрица. Изследването налага задълбочено изследване и проследяване на възможностите за интегриране на нанокомпозити при създаването на отделни компоненти или цели системи, които да осигурят надеждна балистична защита при изпълнение на мисиите и бойните действия на съвременния войник. Очаква се при финализирането на темата да има обобщена информация за нови материали на база нанокомпозити и възможностите за интегрирането им в съоръженията и екипировката за балистична защита.Допълнителни цели: Възможност за ползване от службите на МО, МВР, поделенията на НС “Противопожарна безопасност” и други.