Премини към основното съдържание

Изследване на ефективността на реактивни брони за повишаване на защитеността на бойни бронирани машини

Тема: Изследване на ефективността на реактивни брони за повишаване на защитеността на бойни бронирани машини

1. Област на висшето образование: 5 Технически науки

2. Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

3. Докторска програма: Динамика балистика и управление на полета на летателни апарати

4. Форма на обучение: Задочна форма (военнослужещ или цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на въоръжението, техниката и тиловите имущества и материали”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Реактивните брони са широко разпространени предимно за защита на танкове срещу кумулативни боеприпаси и подкалибрени бронебойни снаряди.

Стандартната конструкция на такъв тип броня е лицев панел-взривно вещество-заден панел.

Когато такъв тип броня взаимодейства с кумулативна струя или бронебойния снаряд, взривното вещество експлодира и челния и задния панел се ускоряват в противоположни направления. По този начин те си взаимодействат с кумулативната струя, респективно с бронебойния снаряд и намаляват ефективността им.

Предвид използването на композитна броня с по-малко тегло и дебелина при бронираните машини в сравнение с танковете, използването на такъв тип брони е свързано с редица особености, и е необходимо да бъде прецизирана конструкцията на такъв тип защити с оглед на максимално неутрализиране на заплахата.

Всичко това предопределя актуалността на настоящата тема. Актуалността се поражда и от очакваното стартиране на проекта за инвестиционен разход, касаещ придобиването на бойни бронирани машини за Сухопътни войски.