Премини към основното съдържание

Изследване на бистатични и мултистатични пасивни радарни системи за откриване на безпилотни летателни апарати

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Радиолокация и радионавигация

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни мрежи и системи”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Бързото развитие и широкото разпространение на БЛАкато средства за разузнаване и нападение представлява реална заплаха при бойни операции и въздушни атаки. Оптимизиранетона откриване на БЛА и осигуряването в реално време на информация за параметрите им на движение поставя задачата за повишаване ефективността на радарните системи.

Пасивните радари имат неоспорими предимства във военната област свързани с тяхната скритост и възможности за откриване на нисколетящи, нискоскоростни цели и цели с редуцирана отразяваща повърхност. Както е известно пасивните радари не генерират собствени радиоизлъчвания в областта на наблюдение. Процесът на откриване се извършва с помощта на сигнали от независими предаватели с различно предназначение, отразени от наблюдаваните обекти. Развитието на цифровите технологии и гъстото покритие на Земята с разнообразни електромагнитни източници позволява реализцията на полезни и ефективни решения.

Целта на докторантурата е изследване на бистатични и мултистатични пасивни радарни системи и синтезирането на решения за оптимизиране на откриването на БЛА.

В процеса на разработване на докторантурата ще бъдат изследвани приложения на пасивни радарни системи от различен тип. Ще бъдат изследвани качествените показатели на откриване на бистатични и мултистатични пасивни радарни системи за различни типове БЛА.

Очакваните резултати са свързани с разработването на алгоритми за обработка на отразените радарни сигнали и синтезирането на радарни архитектури с конкретно приложение за откриване на БЛА с различни характеристики с цел повишаване ефективността на системата за противодействие.