Премини към основното съдържание

Изграждане и управление на Системата за национална сигурност

1. Област на висшето образование: 9.Сигурност и отбрана

2. Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

3. Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността и отбраната)

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров"

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на въоръженията, техниката, тиловите имущества и материали“

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

У нас има определен дефицит на научните изследвания в областта на изграждането и най-вече на управлението на компонентите, а така също и на Системата за национална сигурност като цяло. Липсва стройна научна теория, която да предложи единно разбиране за структурата, състава, мисията и задачите на отделните подсистеми. Това е причината отделните подсистеми да се разглеждат в доктриналните документи само като политики, а законодателството в посочената област не само че е непълно, но в някои области е леко смущаващо. Особено важно е да се регламентират някои въпроси свързани с управлението на Системата, както и да се прецизират правомощията на органите за управление при невоенни кризи, при хибридни действия и при прехода им във военни конфликти.

Крайно наложително е посоченият проблем да бъде изследван в дълбочина, да бъдат предложени съвременни възгледи относно принципите, подходите, структурата и насоките за изграждане на съвременна Система за национална сигурност, както и да се изведат някои подходящи модели за нейното ефективно управление.