Конкурс за професор

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София, обявява конкурс за академична длъжност професор за цивилен служител в област на висше образование Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Информационни технологии и киберсигурност“ – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (брой 24/23.03.2021г.). 

За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана.

Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация). Условията на конкурса са обявени в Заповед № 130 от 16.03.2021 г. на директора на Института по отбрана.

Документи и справки: София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92 21820, 02/92 21821, 02/92 21812, 02/92 21805.


Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 26.07.2021 г. от 14:00 ч. в зала № 210 на Института по отбрана.


Рецензии и становища на кандидатите