Skip to main content

Конкурс за изследовател по проекти с използване на AI

Submitted by admin on

Конкурс за изследовател

за работа по проект в областта на използване на изкуствен интелект за усъвършенстване на операциите по кибер защита,

финансиран по тема на European Defence Fund

Минимални и специфични изисквания за участие в конкурса:

 • Изисквана минимална образователно-квалификационна степен:

o Бакалавър или;

  • Студент, в стадий на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър.

 • Област на висше образование/Професионално направление:

4. „Природни науки, математика и информатика“ –

4.6 “Информатика и компютърни науки”, или 4.5 „Математика“;

5. „Технически науки“ – 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, или 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“

 • Владеене на чужд език (за професионални направления 4.5, 4.6, 5.2 и 5.3): Английски език на ниво B1, или по-високо съгласно Европейската езикова рамка.

Кандидатите не е необходимо да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация.

Кратко описание на дейностите:

 • Изследване на приложения на изкуствения интелект (AI), изисквания, сценарии и свързани рискове за киберсигурността.

 • Идентифициране и анализ на съществуващите способности за откриване и реагиране на кибер инциденти;

 • Анализ на контекста за управление на инциденти, базирано на AI, за да идентифицирате на приложими области от AI;

 • Разработване на сценарии с използване на AI;

 • Оценка на рисковете за управление на кибер инциденти и операции по кибер отбрана;

 • Разработване на изисквания за комуникация AI - човек;

 • Участие в генериране действия за отговор на кибер инциденти, базирано на AI.

 • Участие в онлайн и физически срещи, свързани с планиране, обсъждане и отчитане на работа по задачите в проекта. 

Начин за провеждане на конкурса:

 • Оценяване на съответствието между представените документи и изискванията;

 • Провеждане на интервю и решаване на конкретни задачи (казуси).

На одобрените кандидати ще бъде предоставен проект на граждански договор.

Документи за участие в конкурсната процедура:

 1. Заявление (свободен текст) до директора на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ за участие в конкурса;

 2. Декларация, по Приложение 1, от лицето, че е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (вярното се подчертава), не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема позицията, за която кандидатства;

 3. Автобиография – европейски формат;

 4. Копие на диплома за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или уверение за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

 5. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. 

Място и срок за подаване на документите за участие:

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”,

приемната на Блок „Е”, ет. 1, София, 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2, всеки работен ден от 9.00 – 10.00 ч. и от 15.30 – 16.30 ч.; телефон и лице за контакти: ц. сл. Диана Личева – служебен телефон 02 92 21807, за допълнителна информация: полковник Емил Иванов – 02/9221826, email: e.ivanovatdi.mod.bg.

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в срок до 20.01.2023 г.

Общодостъпно място за обявления:

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят в интернет страницата на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров” http://di.mоd.bg и във фоайето на Блок „Е”, ет. 1, София 1592, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2.