Skip to main content

Конкурс за доцент

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров” обявява конкурс за академична длъжност доцент за военнослужещ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна спрециалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” – едно място, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (брой 109/21.12.2021 г.). Информация за условията, на които трябва да отговарят кандидатите, са посочени в Заповед № ОХ-1130 от 10.12.2021 г. на министъра на отбраната.

За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана. Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация или да са в процедура на издаване).

Документи и справки – в София, бул. Професор Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92 21820, 02/92 21821, 02/92 21812, 02/92 21805.Рецензии и становища на кандидатите