Влияние на калибъра на индивидуалното стрелково оръжие върху групираността и точността на стрелбата при наличие на различна растителност или друга лека преграда между стрелящия и целта

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

3. Докторска програма: Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

С дисертационния труд се цели да се анализира влиянието на калибъра на индивидуалното стрелково оръжие (респективно маса на куршума и ъглова скорост) върху групираността и точността на стрелбата при среща на куршума с растителност или друга лека преграда.

Темата е актуална поради все още непълно решеният въпрос за оптимален калибър или комбинация от калибри в глобален мащаб Големият експлоатационен период, независимо от ограниченото използване на гладкостволни системи.