Точност и повтаряемост при позициониране на насочващи оптични системи

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

3. Докторска програма: Оптични и лазерни уреди и методи

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Вече има създадени много добри оптични, електронно-оптически и термовизионни прибори за насочване и примерване със стрелково оръжие. Същите са затворени технически средства и военнослужежите имат ограничени възможности за тяхното разстройване, от където да се влошат резултатите от прицелването и стрелбата. В болшинството от оръжията тези прицелващи системи се свалят от оръжието при транспорт и съхранение и се монтират преди бойно използване. Тези дейности се извършват от военнослужещите, което означава, че при тях има голяма възможност да се получат грешки в позиционирането на прицелващите системи, или разстройване на същите.

С дисертационния труд се цели да се анализират възможностите за избягване на грешките от военнослужещите при позициониране и сваляне на системите за насочване и прицелване.

Темата е актуална поради:

- Големият експлоатационен период, независимо от ограниченото използване на гладкостволните системи в Т-72;

- Предстоящата модернизация на Т-72.