Премини към основното съдържание

Подходи и модели за идентифициране на източници на злонамерена информация в кибер пространството

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика

3. Докторска програма: Информационни технологии и кибер сигурност

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

С развитието и усъвършенстването на комуникационните и информационните технологии се повишава скоростта на разпространениена всякакъв тип информация в кибер пространството, включително и злонамерена такава.Това води до необходимостта от изследване и подобряване на средствата и методите за идентифициране на източниците и намаляване на въздействието на този тип кибер заплахи за обществото като цяло.

Основната цел на дисертационният труд е да се изследват съществуващите подходи за идентифициране на източници на злонамерена информация, да се предложи класификация на различните типове източници в контекста на разпространение на злонамерена информация, да се анализират слабостите в съществуващите решения и да се представят нови подходи и модели за откриване и сигнализиране за подозрителни източници, така че да се предотврати или ограничи разпространението на злонамерената информацията в кибер пространството.