Нанотехнологии и наносистеми внедрени в индивидуален защитен елемент от екипировката на войника

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.10. Химични технологии

3. Докторска програма: Химични технологии свързани със сигурността и отбраната

4. Форма на обучение: редовна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Във връзка с разработване на нови технологии за защита от различни типове атаки и терористични актове, е необходимо да се обрърне специално внимание на индивидуалната защита на боеца и лицата анагажирани в сектора сигурност и отбрана. В този аспект, от персоналните защитни средства, вградени в бойната униформа, се очаква да съчетават детектирането и защитата от химични и балистични атаки и също така да притежават способността да действат като средства за оказване на първа помощ при нараняване. Това налага изследване и внедряване на нови материали за изработка на редица компоненти на бойната униформа и персоналния защитен пакет на съвременния войник. Две от основните такива изисквания са, от една страна, миниатюризацията на различните видове сензори и защитни средства, и от друга, тяхната многофункционалност. Един от основните компоненти на индивидуалния защитен пакет е вградено сензорно устройство, способно да осъществява ефективно и прецизно детектиране на редица вредни газове. Навременното детектиране и разграждане на тези газове е от изключителна важност за мобилните единици.

Основна цел на изследването е да се разработи технология за производство на такъв тип наноактивен елемент на основа на самоорганизиращи се системи от оксидни наноструктури с детекторна способност по отношение на редица газове като CO, SO2, NOx, а така също и каталитични свойства по отношение на разлагане на такива газове с цел използването им в индивидуалния защитен пакет на съвременния войник.

Допълнителни цели: Възможност за ползване от службите на МО, МВР, борещи се с тероризма, поделенията на НС “Противопожарна безопасност” и др.

Основен резултат на проекта се очаква да бъде получаването на наноактивни елементи- изградени системи от наноразмерни системи с оптимизирани свойства, които ще притежават разнообразие от повърхностни места за адсорбция на газови замърсители и за тяхното разграждане, вградени в химически стабилна матрица с много голяма и прецизно контролирана специфична повърхност. 

Ключови думи: нанотехнологии, отбранителни технологии.