Монтажи за оптични мерници с двойно заключване

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

3. Докторска програма: Оптични и лазерни уреди и методи

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

При стрелковите системи с голям калибър откатът на оръжието е значително по-голям от този при оръжията с калибър до 10 мм. Това предявява изисквания не само към самия прибор за насочване и прицелване, а и към системите за позиционоране на тези прибори към оръжието. Тези позициониращи системи трябва да бъдат с много голяма надеждност и недопускащи ни най-малки хлабини над допустимите и колебания на мерника при закрепване към оръжието. При мерниците за такива оръжия се говори за монтажи с двойно заключване. Подобни монтажи все още са само в теоретичните раазработки (поне в достъпната информация). По тази причина е целесъобразно да се извършат задълбочени изследвания на въпроса за двойно заключващи монтажни устройства на приборите за прицелване към снайперовите системи с голям калибър.

Темата е актуална вследствие на широкото навлизане на образците прицели и системи за наблюдение и др. оптични и лазерни устройства в стрелковите системи предвид повишените изисквания за бойна ефективност.