Изследване на възможностите за прилагане на ултразвуков метод за контрол при оценка на техническото състояние на гладкостволни тела

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

3. Докторска програма: Методи за контрол на материали, изделия и апаратура

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

В предлаганата тема се предвижда изследване на възможността за откриване на критични дефекти в гладкостволни тела, които не могат да се диагностират визуално. Ултразвуковият метод е избран на базата на предварителен извършен многокритериален анализ, в който са разгледани освен него радиационни, магнитни и методи за контрол с вихрови токове.

Темата е актуална поради:

- Големият експлоатационен период, независимо от ограниченото използване на гладкостволните системи в Т-72;

- Предстоящата модернизация на Т-72.