Изследване на възможностите за интегриране на оръжейните системи в безпилотни летателни апарати

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

3. Докторска програма: Методи за контрол на материали, изделия и апаратура

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Безпилотните летателни апарати (БЛА) поставят уникални възможности, които са сравнително нови за военните планиращи. През последните години се появиха множество модели комерсиални, с двойно предназначение и военни, технологиите са доста по-ефективни (в т.ч. е навлязло широко и адитивното производство). Същевременно е трудно да се каже, че системата за противодействие срещу тях има ефективност, сходна например с тази с класическите системи за ПВО, особено срещу по-малките образци.

Неписано правило е, че БЛА от класове от първи до трети са по-трудни за противодействие, което предполага интересът към тези класове на тактическо и оперативно ниво. Разбира се този тип средства се използват предимно за разузнаване и наблюдение и като правило не притежават оръжейни системи.

В рамките на дисетационния труд ще се изследват възможностите за интегриране на оръжейни системи за тези класове, което представлява значително предизвикателство, предвид ограничения полезен товар.

Темата е актуална вследствие на широкото навлизане на образците БЛА във Въоръжените сили и тенденцията за интегриране на оръжейни системи при по-големите класове БЛА.