Премини към основното съдържание

Такси за обучение в докторантура

В ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

1. Годишен размер на таксите за обучение (след конкурс) по акредитираните докторски програми е както следва:

а) редовна форма на обучение – 460 лв.;

б) задочна форма на обучение – 230 лв.

 Забележка: Не се дължи такса за последните две години от обучението в докторантура.

2. Годишен размер на таксите за платено обучение по акредитираните докторски програми е както следва:

а) редовна форма на обучение – 2400 лв.;

б) задочна форма на обучение – 1600 лв.;

с) самостоятелна форма на обучение – 1200 лв.

 Забележка: Не се дължи такса за последните две години от обучението в докторантура.

3. Такси за кандидатстване за обучение (конкурсни изпити) в размер на 30 лв. за всеки изпит.

4. При самостоятелно разработване на дисертация, без полагане на конкурсни изпити, се заплаща такса за обсъждане на предложения проект на дисертационен труд, разработен в основната му част и библиография, в размер на 300 лв.

5. Кандидатите, които са служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия не заплащат такса в размер на 300 лв. по предходната точка.