Премини към основното съдържание

Възражения и жалби

logo

ПРОЦЕДУРА

ПР 07-07/2023

ВЪЗРАЖЕНИЯ И ЖАЛБИ

стр. 1 от 2

1. ОБЕКТ, ЦЕЛ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Обект

Процедурата определя реда за подаване и обработване на възражения и жалби срещу решения на Институт по отбрана “Професор Цветан Лазаров” (по-нататък в текста Институт по отбрана), свързани със сертификацията на Система за управление на качеството (СУК), сертификацията на продукти и сертификацията на средства за физическа сигурност на класифицираната информация.

1.2. Цел на процедурата

Целта на процедурата е да гарантира обективност при разглеждането на възражения и жалби и своевременно изпълнение на съответни действия.

1.3. Област на приложение

Тази процедура се изпълнява от комисия, съставена от служители от дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация”.

2. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

Право за вземане на решение относно подадено възражение или жалба има назначена комисия, като нейните членове носят отговорност за изпълнение на дейностите, съгласно изискванията на тази процедура.

Директорът на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” ръководи процеса по приемането и обработката на жалбите и възраженията.

Директорът на Института по отбрана има право да утвърждава протокола с окончателното решение.

3. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

3.1. Позоваване: няма.

3.2. Препратки: няма.

4. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Възражение - искане от организация, обект на сертификация, за преразглеждане на взето от Института по отбрана решение.

Жалба - изразена неудовлетвореност, различна от възражение, от организация, обект на сертификация, свързана с дейностите по сертификация на Института по отбрана.

5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Настоящата процедура се разпространява сред персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

6.1. Общи положения.

Проверил:

 

инж.     II     (К. Йорданова)

.2023 г.

Съгласувал:

 

полк.      II     (Хр. Анастасов)

.2023 г.

Утвърдил:

 

полк. доц. д.н.     II      (Б.Генов)

.2023 г.

6.1.1. Основание за подаване на възражения и жалби

- неизпълнение на дейности, указани в съответния договор;

- отказ за издаване на сертификат;

- прекратяване на действието на сертификат;

- отнемане на сертификат.

6.1.2. Ред за подаване на възражения и жалби

Ръководството на всяка организация има право да подава възражения и жалби на всеки етап от сертификационния процес, но само в обхвата, в който се извършва сертификацията.

Всички възражения и жалби се изпращат в писмена форма до Института по отбрана, където се регистрират по установения ред, подкрепени със съответните факти и данни.

6.2. Обработване на възражения и жалби

Директорът на Института по отбрана резолира възражението или жалбата до директора на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” със становище да бъде сформирана комисия в следния състав: председател – директорът на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” и членове – началника на отдел “Военна стандартизация и сертификация” и служител от отдела.

Комисията разглежда възражението или жалбата и ако е необходимо провежда среща с представител на организацията. Комисията подготвя протокол (в свободна форма) с отразено в него решение, взето чрез гласуване с обикновено мнозинство (50 % плюс един от членовете). Протоколът се представя на директора на Института по отбрана за утвърждаване.

Описаните до тук дейности се изпълняват в едномесечен срок.

След утвърждаване на протокола, директорът на Института по отбрана уведомява в 7 (седем) дневен срок подалия възражението или жалбата за решението на комисията.

Когато комисията установи, че възражението или жалбата са основателни се анализират причините за нейното/неговото допускане.

Цялата документирана информация, свързана с подаденото възражение или жалба се съхраняват в регистратурата на Института по отбрана.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

    Няма

 

Край