Премини към основното съдържание

Процедура "Рекламации и възражения при сертификация на системи за фи­зи­че­ска си­гур­ност на кла­си­фи­ци­ра­на­та информация"

logo

ОТДЕЛ “КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА”

 

КИСЗИ ПР 04-01/2013

ПРОЦЕДУРА

"РЕКЛАМАЦИИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПРИ СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ"

 

1.Обект, цел и област на приложение

1.1. Обект

Процедурата определя реда за подаване и обработване на рекламации и възражения срещу решения на Института по отбрана, свързани със сертификацията на системи за физическа сигурност на класифицираната информация.

1.2. Цел на процедурата

Целта на процедурата е да гарантира:

  • обективност при разглеждането на рекламациите или възраженията;
  • своевременно изпълнение на съответни действия.

1.3. Област на приложение

Тази процедура се изпълнява от комисия от служители от дирекция “Развитие на системите C4I” (РС „C4I”).

2. Права и отговорности

Право за подготовка на решението относно подадена рекламация или възражение има назначена комисия.

Членовете на комисията носят отговорност за изпълнение на дейностите, съгласно изискванията на тази процедура.

Директорът на дирекция “Развитие на системите C4I” ръководи процеса по приемането и обработката на рекламациите и възраженията.

Директорът на Института по отбрана има право да утвърждава протокола с решение на комисията.

3. Връзка с други документи

3.1 Позоваване

БДС EN ISO/IEC 17020              Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове  органи, извършващи контрол” (ISO/IEC 17020)

3.2 Препратки

КИСЗИ ПР 01-01/2013           Управление на документи

КИСЗИ ПР 02-01/2013           Управление на записи

КИСЗИ ПР 05-01/2013           Сертификация на системи за физическа сигурност на класифицираната  информация за организационни единици в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия

КИСЗИ ПР 06-01/2013          Сертификация на системи за физическа сигурност на класифицираната    информация за организационни единици извън Министерството на на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия                                         

4.Термини и определения

Няма.

5. Разпространение на процедурата

Настоящата процедура се разпространява до персонала на отдел “Комуникационни и информационни системи и защита на информацията”.

6.Описание на дейностите

6.1. Общи положения

Ръководството на всяка организация има право да подава рекламации и възражения на всеки етап от сертификационния процес, но само в обхвата, в който се извършва сертификацията.

6.1.1. Основание за подаване на рекламации и възражения

  • Рекламациите се отнасят за дейностите на персонала от Института по отбрана (ИО), извършващ сертифициране на системи за физическа сигурност на класифицираната информация;
  • Възраженията се отнасят за резултатите от действията на персонала от Института по отбрана, извършващ сертифициране на системи за физическа сигурност на класифицираната информация (например решение да не се издава сертификат).

6.1.2. Ред за подаване на рекламации и възражения

Рекламациите и възраженията се изпращат до Института по отбрана в писмена форма, подкрепени със съответните факти и данни.

6.2. Обработване на рекламациите и възраженията

Рекламациите и възраженията се регистрират по установения в Института по отбрана ред.

Директорът на Института по отбрана резолира рекламацията или възражението до директора на дирекция “Развитие на системите C4I” със становище да бъде сформирана комисия в следния състав: председател – директорът на дирекция “Развитие на системите C4I” и членове – началника на отдел “Комуникационни и информационни системи и защита на информацията” и служител/и от отдела.

Рекламациите и възраженията се регистрират в „Регистър на рекламациите и възраженията” (Ф КИСЗИ 04/01/01), който се поддържа в електронен вид.

Комисията разглежда рекламацията или възражението и ако е необходимо провежда среща с представител на организацията.

Комисията взема решения след гласуване, при което е необходимо мнозинство на повече от половината на членовете на комисията.

Комисията подготвя протокол (в свободна форма) с отразено в него решение, който се представя на директора на Института по отбрана за утвърждаване.

Описаните до тук дейности се изпълняват в едномесечен срок от регистриране в ИО на рекламацията или възражението.

След утвърждаване на протокола, директорът на Института по отбрана уведомява в 7 (седем) дневен срок подалия рекламацията или възражението за решението на комисията.

Когато комисията установи, че рекламацията или възражението са основателни се анализират причините за нейното/неговото допускане.

Всички документи, свързани с подадената рекламация или възражение се съхраняват в Регистратурата на Института по отбрана.

7. Приложения

Приложение 1:  Ф КИСЗИ 04/01/01 Регистър на рекламациите и възраженията при сертификация на СФС на КИ