Skip to main content

Конкурс за академична длъжност главен асистент

19.03.2024 г.

 Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за офицер в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Информационни технологии и киберсигурност“ – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 23 от 19.3.2024 г. (https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=209524)

 За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана. Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация). Условията на конкурса са обявени в Заповед № ОХ-241 от 8.03.2024 г. на министъра на отбраната. Документи и справки – в София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92 21820, 02/92 21821, 02/92 21812, 02/92 21805.