Skip to main content

Общество на знанието, развитие на иновации и изграждане на отбранителни способности: стратегии за идентифициране на перспективни технологии и подходи за тяхното приложение в отбраната

1. Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки

2. Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата

3. Докторска програма: Социология на отбраната и сигурността

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Динамиката на промените в средата на сигурност изискват въвеждане на иновации, модерно управление базирано на знанието и изграждане на способности за своевременно разкриване на рисковете и заплахите и тяхното успешно отразяване. Ако се прилагат иновативни стратегии и се въвеждат перспективни подходи и технологии, то тези процеси могат да бъдат системно рагламентирани и успешно реализирани в интерес на сигурността и отбраната на страната. Ето защо очакванията са да се предложат пътища, подходи и механизми за въвеждане на технологии, изпреварващи рисковете и предизвикателствата за сигурността и отбраната.