Skip to main content

Изследване възможностите за извличане на знания от сензорни данни при оценка на кризисна обстановка

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Информационни технологии и кибер сигурност

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Изследването на възможностите за извличане на знания от придобити чрез камери и датчици сензорни данни е актуално направление на научни изследвания, особено след бурното развитие на безпилотните летателни средства през последните години.

Основната цел на темата е да се анализират съществуващите методи и алгоритми за обработка на информация и се предложат ефективни подходи за извличане на знания от структурирани и неструктурирани данни за местността и обектите в дадена зона на кризисна обстановка.

Резултатите от разработването на темата ще дадат възможност да се извършват изследвания в областта на машинното обучение и разпознаване на образи и да се повиши възможността за анализ на местността чрез прилагане на системи с изкуствен интелект. Това ще подпомогне длъжностните лица от командния състав на БА в процеса на оценка на обстановката и вземане на решения.