Skip to main content

Изследване състоянието на околната среда чрез анализиране на сензорни данни с помощта на изкуствен интелект

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Информационни технологии и кибер сигурност

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Състоянието на околната среда е от важно значение за оценка на обстановката и вземане на адекватни решения при кризисни ситуации от различен характер. Параметрите на средата могат да се променят в широки граници и зависят от изменения на климатичните условия, активната човешка дейност (замърсяване на въздуха, водата и др.), възникването на
аварии, катастрофи и други кризисни ситуации. Тези параметри на средата може да достигнат опасни стойности и да се застраши живота на населението, особено при възникване на кризисна обстановка от пожари, аварии с изтичане на опасни газове или при въздушен пренос на вредни прахови частици.

При бойни условия оценката на обстановката е от решаващо значение за правилното планиране и изпълнение на операцията и за постигане на превъзходство на бойното поле.

Добиването на нужната информация за състоянието на средата може да се осъществява от наземно, водно и въздушно базирани платформи, оборудвани с камери и сензори за получаване на данни, които да се предават на съответен кризисен център. Обработката на получените данни може да се извършва с помощта на системи с изкуствен интелект ̶ невронни мрежи за анализиране и прогнозиране, системи за подпомагане вземането на решения и др.

Темата е дисертабилна с възможността да се изследват съвременни модели, методи и алгоритми за анализ на сензорни данни, получавани от наземни, водни или безпилотни летателни средства, с помощта на камери и датчици. Целта на изследването е да се анализират съществуващи модели, методи и алгоритми в областта и да се предложат ефективни решения за обработка на сензорни данни и извличане на информация от тях чрез системи с изкуствен интелект, за да се извършва оценка на възникнала кризисна обстановка  ̶  при бедствия, аварии, катастрофи и др.

Резултатите от разработването на темата ще дадат възможност да се разшири обхвата от изследвания в областта на обработката на данни, да се изследват съществуващите и предложат нови методи, методологии или алгоритми и да се подпомогне процеса на вземането на решения при оценка на възникнала кризисна обстановка.