Skip to main content

Системи за управление на безпилотни летателни средства в условия на влошена електромагнитна среда

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Информационни технологии и кибер сигурност

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Информационни системи и защита на информацията”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Безпилотните летателни средства (БПЛС) получават все по-голямо разпространение във военната област поради по-ниската цена, подобраващите се алгоритми за управление и отсъствието на опасност за управляващия ги персонал. При прилагане на БПЛС в една съвременна операция е нормално да се очаква противодействие от противниковите средства за радиоелектронна борба. Целта на дисертационния труд е да бъде направен анализ на подходите и средствата за постигане на устойчиво управление, включително и авто-управление на БПЛС, създаване на модели на системи за управление и предлагане на алгоритми, осигуряващи успешно изпълнение на задачите в условия на слаба или липсваща радиокомуникация и радионавигация. Има възможност алгоритмите да бъдат изпробвани на реални БПЛС в лаборатории на Института по отбрана.

Резултатите от разработването на темата ще дадат възможност да се разшири обхвата от изследвания в областта на интелигентното управление на БПЛС, което ще даде основа за последваща разработка на поведенчески модели на движение на тези средства при изпълнение на различни задачи.