Skip to main content

Методи за изпитване и оценяване на влиянието на симулирани климатични фактори върху промяната на физикомеханичните свойства на материали за обувни изделия

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

3. Докторска програма: Методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура

4. Форма на обучение: Задочна форма (цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на въоръженията, техниката, тиловите имущества и материали”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Актуалността на темата е свързана с прилагане на методи за изпитване и симулиране на климатични фактори с цел оценяване на въздействие върху физикомеханичните показатели на материали за обувни изделия.

Предвидено е задълбочено проучване на неразрушителни и разрушителни методи, които да бъдат използвани при оценяване на въздействието на климатичните фактори и промяна на показателите в хода на жизнения цикъл на обувни изделия.

Темата е актуална и ще подпомогне процеса по оценяване на материалите в хода на материално осигуряване на Министерство на отбраната и въоръжените сили на БА.

Очаква се при финализирането на темата да има обобщена информация за методи за изпитване и база от данни за качеството на материалите предназначени за обувни изделия, което ще е от полза в хода на придобиване на обувни изделия и тяхното използване във въоръжените сили на БА.