Skip to main content

Максимализация дължината на кумулативна струя при вариране профила на елементи от заряда

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

3. Докторска програма: Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати.

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Дължината на кумулативната струя е един от важните параметри за оценка ефективността на кумулативния заряд. Максимализацията на дължината на кумулативната струя при масово-габаритни ограничения за конструкцията на кумулативния заряд е актуална оптимизационна задача. Прилагането на вариационните принципи за нейното решаване води до формулиране на задачи с вариране на профила на елементи от кумулативния заряд чрез решаване на уравнения на Ойлер-Лагранж. Получаването на устойчиви решения на вариационните задачи е обосновано от поставените допълнителните условия при формулирането на задачата, произтичащи от ограниченията на конструкцията на заряда и физиката на процеса на формиране на кумулативната струя.