Skip to main content

Нови концепции за монокуляр за нощно виждане – развитие и функционалности

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

3. Докторска програма: Оптични и лазерни уреди и методи

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Темата е свързана с усъвършенстване на монокулярите за нощно виждане, чрез  оптимизация на оптичната система с цел подобряване на способността и да събира и концентрира оскъдната светлина през нощта. Очаква се при финализирането на темата да има разработени нови концепции и функционалности с обобщена научна информация за нови материали и нови технологични решения.