Skip to main content

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на уред за изпитване устойчивостта на обагряне на текстилни материали при атмосферни условия и светлина

Номер ИО: 3-2628-13.09.2018

Номер АОП: 9080755

Състояние на процедурата:

 Събиране на оферти.

Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17:00 ч. на 20.09.2018 г. (четвъртък). 

Офертите се подават в запечатан пакет по куриер или на ръка в деловодството на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" на адрес: п.к. 1592, гр. София, бул. "Проф. Цв. Лазаров" № 2 – местност "Къро". Телефони за справка: 02/92-21806 и 02/92-21805 (от приемната – телефони 21806 и 21805), факс 02/92-21808.

Лице за контакт:

 инж. Андон Каравелов, тел.: 02/ 92 21809 и GSM: 0889315228

e-mail: proceduri_zopatdi.mod.bg (proceduri_zop[at]di[dot]mod[dot]bg)

fax: 02/92-21808

Started
13.09.2018
Ended
20.09.2018