Skip to main content

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за измерване на скорост по траекторията на проектили

Номер ИО: 3-2684-19.09.2018

Номер АОП: 9080962

Състояние на процедурата:

 Събиране на оферти.

Краен срок за подаване на оферти за участие: до 17:00 ч. на 12.10.2018 г. (петък). 

Офертите се подават в запечатан пакет по куриер или на ръка в деловодството на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" на адрес: п.к. 1592, гр. София, бул. "Проф. Цв. Лазаров" № 2 – местност "Къро". Телефони за справка: 02/92-21806 и 02/92-21805 (от приемната – телефони 21806 и 21805), факс 02/92-21808.

Лице за контакт:

 Николай Златанов, тел.: 02/ 92 21840; Любомир Чоголянов, тел.: 02/ 92 21871; Борислав Генов, тел.: 02/ 92 21850

e-mail:

 proceduri_zopatdi.mod.bg (proceduri_zop[at]di[dot]mod[dot]bg); b.genovatdi.mod.bg (b[dot]genov[at]di[dot]mod[dot]bg)

fax: 02/92-21808

Started
19.09.2018
Ended
12.10.2018