Skip to main content

Изграждане на безжична интегрирана система за достъп в публичната локална мрежата на Институт по отбрана "Проф. Цв. Лазаров

Номер ИО:

 3-3448-22.11.2018

Номер АОП:

 9083391

Състояние на процедурата:

 Събиране на оферти.

Краен срок за подаване на оферти за участие:

до 17:00 ч. на 04.12.2018 г. (вторник). Офертите се подават в запечатан пакет по куриер или на ръка в деловодството на Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" на адрес: п.к. 1592, гр. София, бул. "Проф. Цв. Лазаров" № 2 – местност "Къро". Телефони за справка: 02/92-21806 и 02/92-21805 (от приемната – телефони 21806 и 21805), факс 02/92-21808.

Лице за контакт:

Андон Каравелов, тел.: 02/ 92 21809, Цветелин Цонев, тел.: 02/ 92 21827, 02/ 92 22488

e-mail:

proceduri_zopatdi.mod.bg (proceduri_zop[at]di[dot]mod[dot]bg); a.karavelovatdi.mod.bg (a[dot]karavelov[at]di[dot]mod[dot]bg); ts.tsonevatdi.mod.bg (ts[dot]tsonev[at]di[dot]mod[dot]bg)

fax:

 02/92-21808

Started
22.11.2018
Ended
04.12.2018