Премини към основното съдържание

Надзор на продукти

logo

ПРОЦЕДУРА

ПР 10-07/2023

НАДЗОР НА ПРОДУКТИ

стр. 1 от 5

1. ОБЕКТ, ЦЕЛ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Обект

Процедурата определя реда за надзор на сертифицирани продукти.

1.2. Цел на процедурата

Процедурата осигурява описание на дейностите по планиране, организиране и изпълнение на надзора на продукти, по начин, който посочва с необходимата детайлност правата, отговорностите и връзките между персонала, който ги осъществява.

1.3. Област на приложение

Процедурата се изпълнява от персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

2. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

Началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” отговаря за изпълнение на дейностите по надзор на продукти в съответствие с документираната система за управление.

Директорът на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” координира изпълнението на дейностите по надзор на продукти.

3. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

3.1. Позоваване:

  • БДС EN ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”;
  • БДС EN ISO/IEC 17065 “Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги”;

3.2. Препратки:

ПР 08-07/2023 – Временно прекратяване на действието и отнемане на сертификати;

ПР 09-07/2023 – Сертификация на продукти.

4. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Използваните в текста термини са съобразени с посочените в стандарт БДС EN ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни положения и речник”.

Надзор: съвкупност от дейности, с изключение на преоценяване, за наблюдение на непрекъснатото изпълнение на изискванията за сертификация.

Проверил:

 

инж.      II      (К. Йорданова)

.2023 г.

Съгласувал:

 

полк.     II     (Хр. Анастасов)

.2023 г.

Утвърдил:

 

полк. доц. д.н.     II     (Б. Генов)

.2023 г.

Оценител: лице, на което е възложено самостоятелно или като част от екип по оценяване да извърши оценяване на продукт;

Водещ оценител: оценител, който носи цялата отговорност за определени дейности по оценяването.

5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Настоящата процедура се разпространява до персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Процесът по надзор на сертифицирани продукти започва да тече от момента на издаване на Сертификата за съответствие на продукта и приключва в момента на изтичане на срока на действие на сертификата.

6.1. Планиране на надзорите

Планирането на надзорите се извършва от началника на отдел “Военна стандартизация и сертификация” в съответствие със сключените договори за сертификация, където са определени броят, обемът и тяхната периодичност, като се взема предвид датата на приключване на съответната сертификационна оценка. В края на всеки предходен месец, началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” изготвя График за надзорите през следващия месец (свободна форма), който съдържа най-малко следното: наименованието на проверяваното търговско дружество, пореден номер на надзора, брой човекодни, период за провеждане и имената на оценителите.

6.2. Определяне на водещ оценител и екип за надзор.

Началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” определя екипа за надзор и водещия оценител в зависимост от тяхната квалификация и опит.

След назначаването му водещият оценител е длъжен да се запознае с договора за сертификация, наличната документирана информация за организацията, нейния продукт и предишни доклади.

Всички следващи дейности, свързани с конкретния надзор се организират и изпълняват от и под ръководството на водещия оценител, който носи цялата отговорност за провеждането на надзора в пълен обем и съгласно установените правила.

В случаите, когато за извършване на надзора е определен един оценител, той поема функциите и отговорностите на водещ оценител.

6.3. Надзор

6.3.1. Подготовка и административна организация на надзора.

Водещият оценител е отговорен за цялостната подготовка и административна организация на надзора, за който е назначен. Той трябва да изпълни следното, без да се ограничава от него:

  • да осъществява необходимия контакт със съответното определено лице от организацията за уточняване на всички подробности по посещението на място;
  • да уведоми и съгласува с ръководството на организацията предлагания състав на екипа за надзор;
  • да организира изготвянето на Програма за надзор (Ф 09/07/04) и предоставянето ú за предварително съгласуване с организацията;
  • да инструктира екипа за надзор, като запознае всеки оценител с общата и конкретната за надзора част от програмата;
  • да организира издаването на заповеди за командировка за членовете на екипа.

Програмата за надзор трябва да бъде съобразена с резултатите от предходната/ите оценка или надзор.

6.3.2. Провеждане на надзора.

Всички надзори трябва да се провеждат в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17065. Екипът за надзор извършва дейностите по проверка на техническата документация, оценка на производствения процес и изпитвания на продукта по реда, описан в т.т. 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3 и 6.3.4. на ПР 09-07/2023 Сертификация на продукти в обем, необходим за доказване на продължаващо съответствие на продукта с изискванията на стандарта и/или нормативния документ, спрямо който е сертифициран. Необходимият обем от дейности се конкретизира в Програмата за надзор (Ф 09/07/04).

6.3.3. Несъответствия

В случай на документиране на несъответствия по време на надзора, те се класифицират като съществени и/или несъществени и се попълва Отчет за всяко несъответствие (Ф 09/07/05). Копия на отчетите за несъответствия се предоставят на организацията. Изпълнението на коригиращите действия по несъответствията може да започне веднага. Когато определено коригиращо действие бъде изпълнено в рамките на надзора, водещия или съответния оценител, който е документирал несъответствието, прави оценка на изпълнението и го закрива чрез попълване на съответната част от формата.

При документиране на несъществени несъответствия, които са изолирани случаи и нямат съществено влияние върху продукта е възможно проверката за изпълнението на коригиращите действия по тези несъответствия да се извърши по време на следващия надзор.

При документиране на съществени несъответствия, т.е. такива, които имат съществено влияние върху продукта, се назначава допълнителна оценка. Решението и срокът за нейното провеждане се отразяват в протокол, подписан от водещия оценител и ръководителя на организацията. До провеждането на допълнителната оценка, временно се прекратява действието на сертификата. Тя се провежда след като организацията писмено декларира, че съществените несъответствия са отстранени. Във връзка с обективното оценяване на дейността на оценителите, сертифицираната организация може да изпрати попълнен Лист за обратна връзка (Ф 03/07/11).

6.4. Изготвяне на доклад от надзора и вземане на решение

Докладът от надзора се изготвя във форма (Ф 10/07/01). Неразделна част от доклада са отчетите за несъответствия (включително и закритите) и протоколът за провеждане на допълнителна оценка (в случай, че е изготвен такъв).

Докладът се предоставя на началника на отдел “Военна стандартизация и сертификация” за преглед и предложение. Директорът на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” утвърждава предложението. Предложението може да бъде:

  • да продължи действието на сертификата до следващия надзор или до изтичане на неговия срок;
  • да бъде временно прекратено действието на сертификата и проведена допълнителна оценка.

Във втория случай се пристъпва към временно прекратяване на сертификата съгласно ПР 08-07/2023 Временно прекратяване на действието и отнемане на сертификати.

Копие на доклада се изпраща на организацията.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Ф 10/07/01 – Доклад от надзора

 

Край