Премини към основното съдържание

Временно прекратяване на действието и отнемане на сертификати

logo

ПРОЦЕДУРА

ПР 08-07/2023

ВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО И ОТНЕМАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ

стр. 1 от 2

1. ОБЕКТ, ЦЕЛ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Обект

Процедурата определя реда за временно прекратяване на действието и отнемане на сертификати, издавани във връзка с изпълнение на дейности, свързани със сертификацията на Система за управление на качеството (СУК), сертификацията на продукти.

1.2. Цел на процедурата

Целта на процедурата е да осигури описание на дейностите при временно прекратяване на действието и отнемане на сертификати.

1.3. Област на приложение

Тази процедура се изпълнява от персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

2. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

Началникът на отдел “Военна стандартизация и сертификация” носи основната отговорност за изпълнението на дейностите по временно прекратяване на действието и отнемане на сертификати.

Директорът на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” координира изпълнението на дейностите по временно прекратяване на действието и отнемане на сертификати.

Директорът на Института по отбрана има правото да решава въпросите, свързани с временно прекратяване на действието и отнемане на сертификати.

3. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

3.1. Позоваване: няма.

3.2. Препратки

ПР 04-07/2023 – Надзор на Система за управление на качеството;

ПР 07-07/2023 – Възражения и жалби;

ПР 10-07/2023 – Надзор на продукти;

4. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Използваните в текста термини са съобразени с посочените в стандарт БДС EN ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни положения и речник.”.

Сертификат: документ, издаден от Института по отбрана, гарантиращ че сертифицираната СУК/продукт е оценена/оценен спрямо изискванията на определена съюзна публикация за осигуряване на качеството/на съответен стандарт и/или друг нормативен документ.

5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Настоящата процедура се разпространява сред персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

Проверил:

 

инж.      II     (К. Йорданова)

.2023 г.

Съгласувал:

 

полк.      II      (Хр. Анастасов)

.2023 г.

Утвърдил:

 

полк. доц. д.н.     II      (Б.Генов)

.2023 г.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

6.1 Временно прекратяване на действието на сертификат на СУК или продукт

Извършва се в случай, когато при провеждане на надзорен одит на СУК или при надзор на продукт бъдат констатирани и документирани съществени несъответствия. Извършването на последващите дейности е регламентирано съответно в ПР 04-07/2023 и в ПР 10-07/2023. Сертифицираната организация се уведомява писмено за взетото решение.

6.2 Отнемане на сертификат за съответствие на СУК или продукт

Когато при провеждане на допълнителен одит/допълнителна оценка се установи, че коригиращите действия, определени за закриване на документираните съществени несъответствия не са предприети и изпълнени, в доклада ръководителят на екипа за одит/водещият оценител дава заключение да бъде отнет сертификата.

Директорът на Института по отбрана въз основа на предложението на началника на отдел “Военна стандартизация и сертификация”, утвърдено от директора на дирекция “Военна стандартизация, качество и сертификация” взема окончателното решение за отнемане на сертификата.

Неправилното използване на сертификационния знак от страна на сертифицираната организация се счита за съществено несъответствие, което също може да доведе до отнемане на сертификата.

При отнемане на сертификата, сертифицираната организация се уведомява писмено за взетото решение.

В случай на отнемане на сертификата, сертифицираната организация има право да обжалва решението съгласно процедура ПР 07-07/2023 Възражения и жалби.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

    Няма

 

 

Край