Права и задължения на сертифицираната организация

logo

ПРОЦЕДУРА

ПР 06-06/2020

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЕРТИФИЦИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

стр. 1 от 3

1. ОБЕКТ, ЦЕЛ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

            1.1. Обект

Процедурата определя правата и задълженията на организацията със сертифицирана Система за управление на качеството (СУК) и/или със сертифициран/и продукт/и (по-нататък в текста сертифицирана организация) от Институт по отбрана “Професор Цветан Лазаров” (по-нататък в текста Институт по отбрана).

            1.2. Цел на процедурата

Целта на процедурата е да осигури описание на правата и задълженията на сертифицираната организация.

            1.3. Област на приложение

Процедурата се прилага за всички сертифицирани организации.

2. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

Контролът по изпълнението на тази процедура се изпълнява от началника на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

3. ВРЪЗКА С ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

3.1. Позоваване:

 • БДС EN ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”.

3.2. Препратки

ПР 07-06/2020 – Възражения и жалби;

ПР 08-06/2020 – Временно прекратяване на действието и отнемане на сертификати;

4. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Използваните в текста термини са съобразени с посочените в стандарт БДС EN ISO 9000 “Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”.

Сертификат: документ, издаден от Института по отбрана, гарантиращ че сертифицираната СУК/сертифицираният продукт е оценена/оценен спрямо изискванията на определена съюзна публикация за осигуряване на качеството, стандарт и/или друг нормативен документ.

Сертификационен знак: Знак, издаван и използван по правилата на системата за сертификация, който показва че сертифицираната СУК/сертифицираният продукт е оценена/оценен спрямо изискванията на съответна съюзна публикация за осигуряване на качеството, стандарт и/или друг нормативен документ.

Проверил:

 

инж.      II      (К. Йорданова)

11.03.2020 г.

Съгласувал:

 

полк.      II      (Хр. Анастасов)

11.03.2020 г.

Утвърдил:

 

полк. д-р    II     (Д. Кирков)

12.03.2020 г.

5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Настоящата процедура се разпространява сред персонала на отдел “Военна стандартизация и сертификация”.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

6.1. Права на сертифицираната организация.

Сертифицираната организация има право:

 • да използва сертификационния знак от момента на издаване на сертификата за времето на неговата валидност;
 • да се позовава на сертификацията;
 • да предявява жалби и възражения към Института по отбрана, по реда указан в ПР 07-06/2020 – Възражения и жалби.

6.1.1. Правила за използване на сертификационния знак.

При използване на сертификационния знак трябва да се спазват следните правила:

 • Видът на знака не трябва да се променя по форма, пропорция и съдържание;
 • Сертификационният знак може да се използва само от сертифицираната организация, в съответствие с обхвата на сертификация/нормативен документ;
 • Сертификационният знак не може да бъде преотстъпван или предоставян за ползване на потребители, доставчици или други трети лица, които не са част от сертифицираната организация;
 • Сертификационният знак не трябва да се използва по начин, който може да се интерпретира като подвеждащ клиентите на организацията или компрометиращ сертификацията;
 • Сертифицираната организация може да използва сертификационния знак съвместно със своето име или собствени търговски марки само по начина, одобрен от Института по отбрана;
 • Сертифицираната организация може да използва сертификационния знак върху своя документирана информация само при условие, че тази документирана информация се отнасят до дейности/продукти в обхвата на сертификацията (бланки за писма, пликове за писма, рекламни материали, материали за обучение, оферти, информации за доставки и гаранции). Всяка друга употреба на знака ще бъде разглеждана по отделно за всеки конкретен случай;
 • Сертификационният знак не трябва да се поставя върху протоколи от лабораторни изпитвания;
 • Нарушаването на тези правила може да доведе до отнемане на сертификата;
 • При временно прекратена, отнета или изтекла сертификация, сертифицираната организация е длъжна да преустанови използването на сертификационния знак;

Институтът по отбрана е в правото си по всяко време да оценява начина на използване на сертификационния знак.

Неправомерното използване на сертификационния знак от страна на сертифицираната организация се счита за съществено несъответствие и може да доведе до отнемане на сертификата, което се извършва съгласно ПР 08-06/2020.

6.1.2. Позоваване на сертификацията.

Когато се прави позоваване на сертификация без употреба на сертификационния знак, сертифицираната организация трябва да изписва единствено съюзната публикация,  стандарта и/или нормативния документ, спрямо която е извършена сертификацията.

6.2. Задължения на сертифицираната организация

Сертифицираната организация е длъжна:

 • да уведомява писмено Института по отбрана за всяка настъпила промяна, която влияе на съответствието на СУК/продукта;
 • да не затруднява или да не отказва преглед на документираната информация, достъп до работни места и записи, срещи и разговори с персонала за целите на сертификацията и надзора или решаването на възражения;
 • да планира и да предприема коригиращи действия за отстраняване на документирани несъответствия.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Няма

 

Край