Изследване и разработване на енергетични материали с ниска екотоксикологичност

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.10. Химични технологии

3. Докторска програма: Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната

4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Бойни системи и екипировка”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Употребата на енергетични материали се оказва значителен източник на замърсител на околната среда. Енергетичните материали обикновено съдържат окислителен и редуциращ агент, в зависимост от приложението, могат да се добавят свързващи материали, горивни заряди, оцветители и средства за образуване на дим и звук. Когато фойерверк или друга пиротехника е задействана, той отделя широк спектър от отровни вещества, вредни за хората и околната среда: тежки метали като олово, барий и хром, хлорати, диоксини, дим и частици, въглероден окис и азотни и серни оксиди. Дълго време последиците от това не бяха взети предвид, междувременно продължава работата по търсене на по-екологични алтернативи. Съвременните разработки на енергийни материали са насочени към използването на богати на азот съединения. За разлика от конвенционалните енергийни вещества, те не черпят енергията си от окисляването на въглеродните основи, а от високоенергийните топлинни процеси, които се отделят при разпадането им.

Темата е актуална поради съществуващата тенденция за използване на щадящи човешкото здраве и околна среда вещества, която е валидна и за тази област на науката и технологиите.