Изследване влиянието на средата на разпространение върху точността на измерване с лазер

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

3. Докторска програма: Оптични и лазерни уреди и методи

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Целта на изследването е да се определи вида на компонентите на грешката в измерването с лазерен далекомер и тяхното разпределение. Да се направи анализ на основните фактори влияещи на точността - среда за разпространение, терен, способ и технически средства за измерване. Да се определи тежестта на коефициента за всеки от тях. Чрез статистически и аналитико-математически методи да се намерят и предложат решения за цифрова филтрация и/или взаимно компенсиране на грешката. Предложените решения могат да са базирани на съществуващи методи за повишаване на точността на измерване или на новаторски такива.

Темата е актуална поради широкото навлизане на лазерни системи при различни видове оръжейни системи и пряката връзка с точността на стрелбата.