ИНСТИТУТЪТ ПО ОТБРАНА - КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ (CYNET)

На 01.10.2020 г. стартира Европейски проект „Повишаване на научните постижения и капацитет за иновации в областта на киберсигурността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (CyNET *). Той е част от Националната програма „Европейски научни мрежи“, която има за цел:
    • изграждане на мрежи и партньорство с чуждестранни водещи университети и научни организации;
    • подобряване на капацитета в дадената изследователска област по отношение подготовка на докторантски и постдокторантски програми, както и управлението на проекти;
    • подобрена репутация, привлекателност и работа в мрежа;
    • подготовка за участие в следващата Рамкова програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.) и
    • по-успешно постигане на свързаност с финансирането на национални научни програми.
За реализирането на проекта, чийто координатор е Институтът по отбрана, бе създаден консорциум от водещи в областта на киберсигурността международни изследователски организации и институти в състав: Австрийски технологичен институт GMBH (AIT); Национален университет на Ирландия Мейнут (NUIM); Университета Борнмут (BU), Великобритания; Университета по библиотекознание и информационни технологии (SULSIT), България и Фондацията „Политехника“ в Милано (FPM), Италия. Първото заседание на консорциума се проведе в средата на октомври т.г.
Целта на CyNET е да се установи сътрудничество между Института по отбрана с водещи международни изследователски организации и да се подобри неговия научен, изследователски и иновационен профил в областта на киберсигурността. Счита се, че това ще даде тласък на участието в  международно признати висококачествени научни изследвания, на провеждането на образователни дейности и работа в научно-изследователска мрежа. CyNET ще доведе до трансфер на знания за приложни изследвания и технологии чрез тясно сътрудничество на консорциума с изследователски организации, правителствени институции, индустриални и бизнес партньори.
Проектът е с продължителност от 24 месеца (01.10.2020 г. - 30.09.2022 г.) и се финансира от Министерството на образованието и науката по Национална програма „Европейски научни мрежи“.  
Академичният състав на Институтът по отбрана, като една от водещите в България научноизследователски организации в областта на киберсигурността, досега участва в няколко научни изследвания и експерименти в областта на киберсигурността. Проектът CyNET открива нови хоризонти пред него за  повишаване на научния  и иновационен капацитет на изследователите в областта на киберсигурността чрез реализирането на сътрудничество с развитите и водещи в тази област международни организации и научни институти.
* CyNET - Boosting the scientific excellence and innovation capacity in Cyber security of the Bulgarian Defence Institute.