Визуализация на електронно бойно поле с елементи на добавена реалност

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

4. Форма на обучение: Задочна  (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Първично звено: научноизследователски отдел „Комуникационни мрежи и системи”

6. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите С4I”

7. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Разполагането с навременна информацията за бойната обстановка е  от решаващо значение както при провеждане на военни кампании от различен мащаб, така и при обучението на личния състав. По въпроса са известни решения, презентирани от водещи световни фирми и организации, работещи по проблемите на събиране, обработка и представяне на елементи от тактическата обстановка. Докато презентираното състояние е ограничено до визуализация с използване на тактически условни знаци и представяне на разузнавателна фотография, съвременното ниво на информационните и компютърни технологии позволява постигане на качествен скок в нивото на възприятие с прилагане на „добавена реалност“. Визираната информационната технология повишава познавателната способност  чрез добавяне на допълнителна, предимно текстова, значима информация в реално-времево изображение.

Актуалността на изследването се определя от това, че насищането с високопроизводителни мобилни устройства и мощното навлизане на безжични цифрови мрежи прави възможно ползването на визираната технология до ниво отделен боец на бойното поле.  От друга страна са известни научно-практически разработки от средите на колектива на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, подкрепени със съответни публикации на научни форуми, в които са представени резултати от софтуерни експерименти с военно-практическа насоченост, с прилагане на елементи от добавена реалност. Ето защо смятаме, че научно изследване по проблемите на визуализация на електронно бойно поле с елементи на добавена реалност е изпълнимо и навременно.

Дисертабилността на изследването се определя от необходимостта от анализ на особеностите при прилагане на визуализация с добавена реалност при изпълнение на тактически задачи, определяне на подходящи методи за интегриране на визуална и тектова информация, избор на математически подход и създаване на формален модел на информационен обмен. В приносната част ще се включат още алгоритмизация, верификация и симулационно/експериментално подтвърждаване на резултатите.

Цел на изследването е да се извърши преглед на съществуващите методи за визуализация с добавена реалност, да се анализират особеностите при военно приложение и да се предложи ефективен модел за информационен обмен с прилагане на добавена реалност.

Очаквани резултати:

  • се извърши анализ на съществуващите методи за визуализация с добавена реалност;
  • се предложи ефективен модел за информационен обмен при интегриране на визуална и тектсова информация при изпълнение на тактически задачи;
  • се проведе верификация на модела и да се направи оценка на ефективността от прилагането му в изпълнение на дейности от военната практика.

Резултатите от изследването ще могат да се приложат като основание за преминаване към по-високи технологични решения при следващи етапи на модернизация на Българската армия.