Многофункционални софтуерно-дефинирани радари за откриване и наблюдение на въздушни обекти

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Радиолокация и радионавигация

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни мрежи и системи”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Актуалността на предлаганата тема се определя от бързото развитие на съвременните радарни технологии, позволяващи разработването на гъвкави решения за многофункционални радари с високи качествени характеристики.

 Конвенционалното проектиране на радари, изпълняващи определени функции, изисква дълъг цикъл на разработване и висока цена за реализация. Прилагането на технологията на софтуерно дефинираното радио (SDR) при разработването на многофункционални радарни системи позволява софтуерна реализация на по-голямата част от компонентите за хардуерна обработка  и софтуерно генериране на сигнали с определена  форма.

Разработването на многофункционални софтуерно дефинирани радари позволява работа в повече от един честотни диапазони в зависимост от изпълняваните задачи. За целта се използват радиочестотни (RF) модули, сменяеми антени в микролентово изпълнение за използваните честотни диапазони, модули за сигнална обработка и софтуерен модул.

Многофункционалният софтуерно дефиниран радар има множество предимства - способност за повторно използване на хардуера, лесно въвеждане на алгоритми за сигнална обработка, бърза разработка и ниска цена. SDR реализацията на многофункционални радарни системи дава възможност за разработването на радарни платформи за различни цели във военната област.

В процеса на разработване на докторантурата ще бъдат изследвани съвременни приложения на многофункционални радарни системи във военната област за откриването на нисколетящи, нискоскоростни цели с редуцирана отразяваща повърхност.

Очакваните резултати са свързани с разработването на методи и алгоритми за генериране на сондиращи сигнали, обработка на отразените радарни сигнали и синтезирането на архитектури с конкретно приложение за откриване на летящи обекти с различни характеристики.