Изследване шумоустойчивостта на клас защитени мобилни мрежи

1. Област на висшето образование: 5.Технически науки

2. Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

3. Докторска програма: Радиопредавателна и радиоприемна техника

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Комуникационни мрежи и системи”.

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на системите C4I”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания научен проблем:

Предвижда се изследване шумоустойчивостта на клас защитени мобилни мрежи, използващи криптиране, с високо ниво на устойчивост спрямо атаки и обработка на сигналите в предавателната част на комуникационната система, осигуряваща устойчива работа в условия на преднамерените смущения.

Предложената тема е в областта на технологии, отговарящи на съвременните изисквания, според Техническия доклад на Организацията за изследване на НАТО (NATO R&T Organization Task Group) - IST-067/IST-083.

Необходимост от разработката: Това изследване ще позволи реализиране на системи за обмен на информация, устойчиви на кибер атаки и преднамерени смущения, необходими на военните формирования в съвременните условия за изпълнение на бойни задачи.

Приоритетност на предложения проблем: Висок приоритет, с изследването и разработването на проблема се предвижда възможност за по-устойчиво предаване и приемане на информация в неблагоприятни условия на разпространение на радиовълните, устойчиво на крипто анализи.

Получените резултати ще спомогнат и за по-ефективното противо­действие срещу преднамерени смущения и кибер атаки.

Конкретно приложение на резултатите: с разработването на темата се предвижда да се приложат съвременни подходи за обработка на сигналите в комуникационните системи, предвид развитието на технологиите и посочените условия.