Изследване на възможността за създаване на единно индивидуално оръжие за поразяване на леко бронирани средства или ниско летящи авиационни средства на противника

1. Област на висшето образование: 5. Технически науки

2. Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

3. Докторска програма: Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ)

5. Заявител: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”

6. Първично звено: отдел „Въоръжение и боеприпаси”

7. Приемащо структурно звено: дирекция „Развитие на ВТТИМ”

8. Актуалност и дисертабилност на предлагания проблем:

Съвременните бойни действия се очаква да бъдат с единно въздействие от страна на противника с бронирани/ леко бронирани бойни машини и авиационни средства – самолети и вертолети. По тази причина ще бъде целесъобразно да се направи един задълбочен анализ на възможността да се създадат единни индивидуални оръжия на боеца, с които същият да може да въздейства, както на леко бронирани противникови средства, така и на неговите ниско летящи авиационни средства. Развитието на съвременната елементна база на електрониката дава надежда за добра вероятност да може да се създаде бойно средство от рода на РПГ 22 Нето (за него имаме производствени възможности в РБългария, което ще облекчи значително експерименталната дейност по време на изготвянето на дисертационния труд), което да притежава взривател за въздействие върху авиационна цел (взривяване на оптимална дистанция от авиационната цел, с осколочно действие), както и със запазване на контактното действие на взривателя и кумулативно действие на гранатата върху леко бронирана цел.

Темата е актуална поради многообразния спектър от заплахи от една страна и от друга лимитирания обем и маса от екипировка и въоръжение, което отделният военнослужещ може да носи.