Обява за конкурс за академична длъжност „главен асистент”

20.08.2020г. 

Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител в област на висшето образование „Технически науки”, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”, научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати” – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (брой 73/18.08.2020 г.).

За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана.

Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация). Условията на конкурса са обявени в Заповед № 365 от 12.08.2020 г. на директора на Института по отбрана.

Документи и справки в София, бул. Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92 21850, 02/92 21821, 02/92 21812, 02/92 21805.